# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: Po

Found 1 definitions.
  • 1. Po
    (v) zoiipaw, ccahccang te nungpaw: ka rya lahtu lang nang khah kae po vae.
    laephi kyate yn toikuhpaw, thing- loh yn popaw… hangthung naw paw bya: myarya kae po.