# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: Voy

Found 1 definitions.
1. Voy
.
Na ranglang byaki ae biaze na voylang byaki khama bua lah biasaku.
0 Lehru