# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: paw

Found 2 definitions.
 • 1. paw
  (n) pise ccaw sah vae paw, cciakhaetu, piccang.

  (v) mihchi hanglang pyapaw ukccaw,mihchi bungnaw.

  (v) ryalaw ame pya langte naw ae’ paw, ryalaw paw paw.. lei ling langpaw nin kheih ze ks 200 te sazae Pe mang paw cii ae’… lue khylang zua khylang cihte thohkupaw, piaapaw: setepaw kae khi zah liarue thohpae lang nynh phe .

 • 2. paw
  (adj) amaw athuaazia langsahnaw kya mangpaw phin kheih: adihpaw, akhahpaw.
  nae ccianua paw tuh asinpi tou? Teepaw, cciaapaw.