# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: phae

Found 1 definitions.
  • 1. phae
    (n) rohchi phin kheih, vawkhu king chia king leih ung thya paw phae, phaepaw. saphae, aphae, ccukhahru te leihkung lahku.

    (v) kuih ccu te lei paw, pueepaw, ukccaw khahpaw: aw nynh phawvoi pung phae vae.
    laekhu dawpaw, dekuhpaw: thingphua, phia phaekuhpaw.