# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: vaw

Found 1 definitions.
  • 1. vaw
    (n) tui luanaw- vahung, vawkhu: ngasaw ung naw tui kya. pahlung lang, thahlang, vawlang, Pachia ungnaw, vawlui.

    (v) ccu te ccia lei te vuebua te cciaapaw: hupaw tuh vaw te nynh leih avaw.
    ngepaw, baeepaw, loo vawpaw.