# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Word: pheih

Found 1 definitions.
  • (v) hoopya lei paw, thuru bang paw, ruarua hoo huataw lang accang lei paw bya.
    akoipaw, poh suhliakuhpaw: rua phae pheihpaw, maethe pheihpaw.
    vae bya kya e (phee), pheih kawpaw